Algemene voorwaarden

DEZE WEBSITE EN AANVERWANTE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.  LEES DE VOLGENDE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR.  ALS U DEZE WEBSITE VERDER GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U AKKOORD GAAT MET DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERLAAT DAN ONMIDDELLIJK DEZE WEBSITE.

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN U

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de ‘Algemene voorwaarden’) regelen uw gebruik van de website clinicaltrials.glpg.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van alle inhoud, gegevens, afbeeldingen, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn op of via deze website (gezamenlijk de ‘Site’).  Deze Algemene voorwaarden komen bovenop elke andere overeenkomst die u met Galapagos NV hebt, met inbegrip van elke overeenkomst die uw gebruik van de producten of diensten van Galapagos NV of het gebruik daarvan door uw organisatie regelt.  Daarnaast kunnen bepaalde delen van de Site en het gebruik van gegevens, inhoud of diensten die via de Site beschikbaar worden gesteld, onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die worden gesteld in verband met die delen of het gebruik van de gegevens, inhoud of diensten.

Galapagos NV verleent u hierbij een niet-exclusieve licentie om de Site uitsluitend te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik (bv. biowetenschappelijk onderzoek, het evalueren en verkrijgen van informatie over onze producten en diensten en meer te weten komen over Galapagos NV).  Als voorwaarde voor uw gebruik van deze Site garandeert u aan Galapagos NV dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze Algemene voorwaarden.  In het bijzonder mag u de Site of inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Site niet gebruiken (a) om diensten te verlenen aan iemand, (b) in een klinische diagnostische en/of therapeutische omgeving waar gegevens van een staal van een individu worden doorgegeven aan zijn mantelzorger of (c) in verband met diagnostische en/of therapeutische producten of diensten.  U mag geen software of technologie die aan de basis ligt van de Site of die via de Site wordt aangeboden, reverse-engineeren, deconstrueren, disassembleren of decompileren.  Als u een van deze Algemene voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd.

De inhoud van de Site mag niet worden verspreid, gewijzigd, gereproduceerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos NV, behalve dat u inhoud van de Site mag downloaden naar een individuele computer, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact houdt en alle toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers naleeft.  Behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op een andere website of computeromgeving in een netwerk voor om het even welk doel verboden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze beperkte licentie om de Site te gebruiken onder deze Algemene voorwaarden u geen andere rechten of licenties verleent, door implicatie, uitsluiting of anderszins, onder de intellectuele eigendomsrechten van Galapagos NV of een derde.  Zonder de vorige zin te beperken, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als een recht of licentie om gelijk welke technologie of gerelateerde producten of diensten van Galapagos NV te maken, te laten maken, te gebruiken, te verkopen, aan te bieden voor verkoop, te importeren, te leasen of te verdelen.  Wanneer deze Site wordt gebruikt in verband met een product of dienst van Galapagos NV, is de in deze Algemene voorwaarden verleende licentie onderworpen aan de beperkingen van elke licentie beschreven in de algemene voorwaarden van Galapagos NV met betrekking tot het gebruik van dat product of die dienst.

Kopieën van deze Algemene voorwaarden; updates van de Algemene voorwaarden

U mag een kopie van deze Algemene voorwaarden afdrukken met behulp van de knop of de functie ‘Afdrukken’ in uw browser.  Wij stellen voor om een kopie te bewaren om in de toekomst te raadplegen.  U dient zich er echter van bewust te zijn dat wij deze Algemene voorwaarden te allen tijde kunnen herzien. Door de Site verder te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door toekomstige herzieningen van deze Algemene voorwaarden.  Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig naar de ‘Disclaimer’-link onderaan onze startpagina te gaan om de meest recente versie van de Algemene voorwaarden te bekijken.  U mag uw browser gebruiken om kopieën van bijgewerkte Algemene voorwaarden af te drukken.

Eigendom

De Site is eigendom van en wordt beheerd door Galapagos NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België, en ondernemingsnummer 0466.460.429 (RPR Antwerpen, afd. Mechelen) (hierna ‘Galapagos NV’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).  Alle inhoud, gegevens, informatie en andere materialen op of rechtstreeks toegankelijk via de Site zijn eigendom van Galapagos NV, zijn dochterondernemingen, filialen, licentiegevers en/of leveranciers.  De Site wordt beschermd door Belgisch en internationaal auteursrecht en handelsmerkenrecht.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze Algemene voorwaarden of eventuele toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zijn voorbehouden aan Galapagos NV en/of zijn leveranciers en licentiegevers.  Alle kopieën die u maakt van materiaal of andere inhoud die via de Site wordt verstrekt, moeten dezelfde auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen bevatten die bij het materiaal of de inhoud voorkomen.

Geen framing

U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om namen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van Galapagos NV en/of onze filialen of dochterondernemingen te gebruiken, omringen of omsluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galapagos NV.

Rechtsbevoegdheid

Deze Site wordt gecontroleerd en beheerd door Galapagos NV vanuit zijn kantoren in België.  Galapagos NV verklaart niet dat de materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.  Degenen die ervoor kiezen om deze Site vanuit andere locaties te openen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale of nationale wetgeving, indien en voor zover er lokale of nationale wetgeving van toepassing is.

Handelsmerken

Galapagos is een geregistreerd handelsmerk van Galapagos NV.  De handelsmerken van Galapagos NV mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Galapagos NV zijn op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die Galapagos NV en/of zijn dochterondernemingen of filialen in diskrediet brengt of kan ondermijnen.  Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze Site worden gebruikt, zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo’s van hun respectieve eigenaars.  Galapagos NV maakt geen aanspraak op de merken van anderen die op de Site kunnen voorkomen.  U verwerft geen enkel recht om merken van Galapagos NV of enige andere entiteit te gebruiken op grond van uw gebruik van deze Site.

Ons gebruik van uw gegevens en communicatie

Galapagos NV zal veiligheidsprocedures handhaven met betrekking tot de toegang tot en het onderhoud van informatie die u verstrekt in vragen aan de Site (hierna ‘Gegevens’ genoemd) die redelijkerwijs passende technische en organisatorische waarborgen bieden tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.  Door de Site te gebruiken, geeft u Galapagos NV een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke licentie om uw Gegevens te reproduceren, te verzenden, weer te geven, openbaar te maken en anderszins te gebruiken, uitsluitend voor het verwerken van uw verzoeken en transacties, het onderhouden en verbeteren van de Site, maar niet voor het exploiteren van uw Gegevens voor andere commerciële doeleinden, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die u met Galapagos NV hebt.

Met uitzondering van uw hierboven besproken Gegevens erkent u dat alle communicatie of materiaal van welke aard dan ook die of dat u e-mailt, post of doorstuurt naar of via de Site, met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en andere informatie (uw ‘Communicatie’) door Galapagos NV als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd zullen worden behandeld.  Door de Site te gebruiken geeft u Galapagos NV toestemming en verleent u Galapagos NV een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke licentie om uw Communicatie te reproduceren, te verzenden, weer te geven, openbaar te maken en anderszins te gebruiken voor redelijke zakelijke doeleinden.

U ERKENT DAT VEILIGHEIDSWAARBORGEN, DOOR HUN AARD, OMZEILD KUNNEN WORDEN EN Galapagos NV GARANDEERT NIET EN KAN NIET GARANDEREN DAT ONBEVOEGDEN DIE DERGELIJKE VEILIGHEIDSWAARBORGEN KUNNEN OMZEILEN, GEEN TOEGANG HEBBEN TOT GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE.  IN HET BIJZONDER KAN DE SITE WORDEN GEBRUIKT VOOR TOEGANG TOT EN OVERDRACHT VAN INFORMATIE, WAARONDER GEGEVENS, VIA HET INTERNET.  U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT Galapagos NV HET INTERNET NIET BEHEERT OF CONTROLEERT EN DAT: (I) VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE ONGEWENSTE GEGEVENS OF SOFTWARE; OF (II) ONBEVOEGDE GEBRUIKERS (bv. HACKERS) KUNNEN PROBEREN TOEGANG TE KRIJGEN TOT EN SCHADE TOE TE BRENGEN AAN DE SITE EN/OF UW GEGEVENS EN/OF ANDERE INFORMATIE, COMPUTERS EN/OF NETWERKEN.  Galapagos NV ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE ACTIVITEITEN.  U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID EN INTEGRITEIT VAN UW INFORMATIE EN SYSTEMEN.

U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en deze te laten corrigeren of verwijderen uit onze bestanden.  Vragen over de juistheid van identificerende informatie die eerder via deze Site werd ingediend bij Galapagos NV of verzoeken om informatie te laten verwijderen, moeten worden gericht aan dpo@glpg.com

Hyperlinks naar deze Site

Behalve zoals specifiek bepaald in deze Algemene voorwaarden mag u geen hyperlinks naar deze Site creëren.  U mag hyperlinks naar de Site aanbrengen op een niet-commerciële website zonder winstoogmerk of binnen een niet-commerciële softwaretoepassing voor analyses die gratis toegankelijk zijn voor het publiek, op voorwaarde dat ‘deep links’ (bv. andere hyperlinks dan onze startpagina die zich momenteel bevindt op clinicaltrials.glpg.com) in overeenstemming zijn met eventuele aanvullende voorwaarden en/of technische instructies die Galapagos NV van tijd tot tijd op de Site kan plaatsen.  Indien u op een andere manier naar deze Site wenst te linken, dient u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos NV te verkrijgen. U mag niet linken naar deze Site op een manier die aangeeft of impliceert dat er enige band bestaat tussen u of uw organisatie en Galapagos NV, of dat Galapagos NV u of uw organisatie sponsort, goedkeurt of aanbeveelt.  Elke toegestane link naar deze Site moet Galapagos NV duidelijk identificeren als de eigenaar van deze Site.  Galapagos NV behoudt zich het recht voor om links naar de Site om te leiden naar een pagina van zijn keuze.

Externe hyperlinks van de Site

De Site bevat hyperlinks naar websites van derden.  Externe hyperlinks naar of van de Site vormen geen goedkeuring of aanbeveling door Galapagos NV van een derde of zijn website, producten, middelen of andere informatie.  Een externe hyperlink naar een site impliceert niet dat Galapagos NV verbonden is met of sponsor is van de website van de derde.  Galapagos NV is niet verantwoordelijk voor software, gegevens of andere informatie beschikbaar op websites van derden.  U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle gebruiksvoorwaarden voor websites van derden.  U erkent dat Galapagos NV niet aansprakelijk is voor schade of verlies als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of vertrouwen op websites, software, gegevens of andere informatie van derden.

Aanvaardbaar gebruik

U mag geen materiaal op of via de Site verzenden dat (a) het genot van de Site door een andere gebruiker beperkt, (b) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, profaan of anderszins beledigend is, (c) crimineel gedrag vormt of aanmoedigt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet schendt, (d) de rechten van een derde schendt of er inbreuk op maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooirecht, auteursrecht, handelsmerkenrecht, privacyrecht of enig ander eigendomsrecht, (e) een virus of ander schadelijk bestanddeel bevat, of (f) valse of misleidende oorsprongsaanduidingen of feitelijke verklaringen bevat.  Galapagos NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven indien dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving, een overheidsverzoek, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere juridische processen, of om informatie te bewerken of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die naar eigen goeddunken van Galapagos NV bezwaarlijk is, de Site verstoort of in strijd is met deze Algemene voorwaarden.

Gebruik van robots

Galapagos NV staat op dit moment het gebruik van robots, spiders, crawlers en dergelijke in verband met de Site niet toe zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos NV.  Deze beperking geldt niet voor het gebruik van deze mechanismen om de inhoud van de Site te indexeren voor gebruik in verband met zoekmachines en andere online directory’s.

Registratie

Het kan zijn dat u zich moet registreren om toegang te krijgen tot sommige delen van de Site.  Door het registratieformulier in te vullen, verklaart u dat de informatie op uw registratieformulier volledig en juist is, en dat u onmiddellijk contact zult opnemen met Galapagos NV om deze informatie bij te werken indien ze wijzigt.  Wanneer u zich registreert, moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen.  U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en voor elk gebruik van de Site met uw wachtwoord.  U moet Galapagos NV onmiddellijk op de hoogte brengen van elk bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

Hoewel Galapagos NV de integriteit en nauwkeurigheid van de Site tracht te verzekeren, geeft het geen enkele garantie omtrent de juistheid of nauwkeurigheid van de Site.  Het is mogelijk dat de Site drukfouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat, en dat ongeoorloofde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan de Site kunnen worden aangebracht.  Indien er zich een onnauwkeurigheid voordoet, verzoeken wij u Galapagos NV hiervan op de hoogte te brengen, zodat deze gecorrigeerd kan worden.  De informatie op de Site kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Updates

Galapagos kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze Site.  Hoewel we proberen de informatie op deze Site regelmatig bij te werken, kunnen de informatie, materialen en diensten die op of via deze Site worden aangeboden soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn.  Galapagos is niet verplicht de informatie op deze Site bij te werken en Galapagos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bijwerken van dergelijke informatie.  We doen geen uitspraken over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op deze Site en verbinden ons er niet toe de informatie op deze Site bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie op deze Site te controleren voordat u erop vertrouwt.

Geen garantie

DE SITE EN ALLE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE WORDEN VERSTREKT ‘ZOALS ZE ZIJN’, MET ALLE FOUTEN, EN ‘ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN’.  Galapagos NV GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE RESULTATEN VAN EEN ZOEKOPDRACHT VOLLEDIG OF NAUWKEURIG ZULLEN ZIJN.  Galapagos NV GARANDEERT NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN VERHOLPEN.  ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, DOET Galapagos NV GEEN TOEZEGGING OF ONDERSCHRIJVING VAN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE SEQUENTIEGEGEVENS, ANNOTATIE, BESCHRIJVING, IDENTIFICATIE OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT GETOOND, VERSPREID, GEHYPERLINKT OF ANDERSZINS DOOR DE SITE WORDT VERMELD.  VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST Galapagos NV ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-INBREUK, OVEREENSTEMMING MET ENIGE VOORSTELLING OF BESCHRIJVING, VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT VAN INFORMATIE, RUSTIG GENOT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van aansprakelijkheid

NOCH Galapagos NV, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, ZULLEN OP GROND VAN ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE, HOE DAN OOK, ZELFS ALS Galapagos NV OF ZIJN VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  DEZE BEPERKING GELDT NIET VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS.  UW ENIGE REMEDIE VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, SITEGERELATEERDE DIENSTEN EN/OF GEKOPPELDE WEBSITES IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIE DIENSTEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in Galapagos NV te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit uw (a) gebruik van de Site, (b) schending van het recht van derden of (c) schending van deze Algemene voorwaarden.  U stemt ermee in om zo volledig als redelijkerwijs nodig is mee te werken aan de verdediging van een claim.  Galapagos NV behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling in dit kader en in ieder geval gaat u ermee akkoord een dergelijke zaak niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos NV.

Procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Galapagos NV respecteert de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen.  Indien u meent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, gelieve dan de volgende informatie te bezorgen aan Galapagos NV:

  1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;
  2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u werd geschonden;
  3. een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u een inbreuk vormt zich op de Site bevindt;
  4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. een verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  6. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Beleggers – Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Deze Site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met de woorden ‘gelooft’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘beoogt’, ‘is van plan’, ‘streeft ernaar’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zou kunnen’, ‘zal’, ‘staat op het punt’, ‘is gericht op’, ‘gaat voort’, ‘potentieel’, ‘voorspelt’, ‘objectief’, ‘zou moeten’, of de negatieve vorm daarvan, evenals soortgelijke uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos of de resultaten van de sector wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd.  Gezien deze onzekerheden wordt u aangeraden om niet te veel te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen.  U mag deze verklaringen niet beschouwen als een verklaring of garantie van ons of iemand anders dat wij onze doelstellingen en plannen binnen een bepaald tijdsbestek of überhaupt zullen bereiken.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie en u dient alle toekomstgerichte verklaringen op deze site te lezen met dien verstande dat onze werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk kunnen verschillen van wat wij verwachten.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken om eventuele wijzigingen in zijn verwachtingen met betrekking tot deze verklaringen of eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, te weerspiegelen, tenzij vereist door de wet- of regelgeving.  We kwalificeren al onze toekomstgerichte verklaringen met deze waarschuwingen.

Algemeen

Behalve zoals hieronder bepaald, vormen deze Algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Galapagos NV en u met betrekking tot het onderwerp ervan.  We kunnen, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken.  U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de huidige Algemene voorwaarden te bekijken, zodat u op de hoogte bent van alle herzieningen waaraan u gebonden bent.  Sommige bepalingen van deze Algemene voorwaarden kunnen worden tenietgedaan door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina’s van deze Site bevinden.  De partijen komen overeen dat alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden en die niet in onderling overleg op minnelijke wijze worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, België, en zullen worden beheerst door het Belgische recht.  Als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via legal@glpg.com of Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, België, ter attentie van: Juridisch adviseur.

Als u andere vragen hebt over Galapagos of als u Galapagos NV om welke reden dan ook wenst te bereiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.