Privacyverklaring

Galapagos (‘het Bedrijf’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht belang aan uw privacy en we willen transparant zijn over de informatie die we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe de informatie wordt gebruikt. Voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, treedt Galapagos NV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen op als verwerkingsverantwoordelijke. Zo hebben wij de controle over het proces waarmee uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Bovendien willen we dat u weet wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring behandelt hoe wij omgaan met en de bescherming verzekeren van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld of persoonsgegevens die worden verzameld bij het verlenen van enige ondersteuning of andere diensten (‘Diensten’). Wij raden u ten zeerste aan deze Privacyverklaring te lezen en, indien u vragen hebt, contact met ons op te nemen via dpo@glpg.com.

Wij bevestigen dat persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Europese en relevante privacywet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Informatie die wij verzamelen

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook bekend als een ‘betrokkene’). Dit kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer of locatiegegevens. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, vindt u hieronder in specifieke onderdelen van deze Privacy- & cookieverklaring.


Voor welke doeleinden wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoeken, om onze activiteiten uit te voeren, om analyses en geaggregeerde gegevens te ontwikkelen die ons en onze partners in staat stellen onze Site en gerelateerde Diensten te verbeteren, voor rekruteringsdoeleinden of om met u te communiceren.


Rechtsgrond voor verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken om te reageren op uw vragen en verzoeken of als we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, als de verwerking noodzakelijk is om ons rechtmatig belang te beschermen, om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.


Gebruik van onze website

Wanneer u onze website gebruikt om contact met ons op te nemen, kunnen we de volgende informatie verzamelen: uw naam, e-mailadres, het bedrijf waarvoor u werkt en uw voorkeurstaal voor communicatie, evenals andere informatie die u ons wilt verstrekken.


Contact opnemen

Op de contactpagina vindt u onze kantooradressen, e-mailadressen en telefonische contactgegevens voor het geval u contact met ons wenst op te nemen. Door contact met ons op te nemen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, naast andere informatie met betrekking tot uw vraag of verzoek. Op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen we met u communiceren in antwoord op uw verzoeken om de door u gevraagde diensten te leveren. Wij zullen met u communiceren per e-mail of telefoon, naargelang uw voorkeur.


Bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. We zullen de informatie die we bewaren regelmatig bekijken en persoonsgegevens wissen als we deze niet langer voor wettelijke of zakelijke doeleinden moeten bewaren.

Om het Bedrijf te beschermen tegen eventuele rechtsvorderingen of om te reageren op mogelijke vragen, kunnen bestanden worden opgeslagen in back-ups van het Bedrijf of in de archieven naargelang de toepasselijke verjaringstermijnen. Deze gearchiveerde kopieën zullen alleen worden gebruikt indien strikt vereist door het Bedrijf voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en kunnen, in dergelijke situaties, worden gedeeld met juridische adviseurs.


Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • recht van inzage: u kunt een kopie vragen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt en/of toegang vragen tot uw persoonsgegevens;
 • recht op rechtzetting: u hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen;
 • recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten): u hebt het recht om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Dit recht is echter niet absoluut en er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn voordat dit recht van toepassing is;
 • recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Verzoeken tot beperking van de verwerking worden alleen ingewilligd als de betrokkene gegronde redenen heeft om een dergelijk verzoek in te dienen;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid: voor persoonsgegevens die u aan Galapagos hebt verstrekt, hebt u het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Galapagos, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en/of om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • recht van bezwaar: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Merk op dat dit verzoek kan worden geweigerd indien de gegevens noodzakelijk zijn voor verwerking door Galapagos om dwingende gerechtvaardigde redenen of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • geautomatiseerde individuele besluitvorming: u hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering;
 • recht om uw toestemming in te trekken: met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. direct marketing), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerkingen die eerder op basis van uw toestemming zijn uitgevoerd;
 • recht om een klacht in te dienen: als u op enig moment van mening bent dat wij inbreuk maken op uw privacy, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in Europa vindt u hier: Leden | Europees Comité voor Gegevensbescherming (www.europa.eu).

Tenzij hierboven anders vermeld, kunt u deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar dpo@glpg.com. Na controle van uw identiteit en toepasbaarheidscriteria zullen wij u in de regel binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de genomen maatregelen.


Voorwaarden waaronder we informatie delen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door een moederonderneming, een dochteronderneming- of een filiaal binnen de Galapagos NV-bedrijfsfamilie, partnerentiteiten en de leveranciers en servicebureaus die we kunnen inschakelen om ons te helpen. We zullen uw persoonsgegevens nooit aan iemand anders doorgeven zonder uw toestemming, behalve aan (a) rechtsopvolgers van ons bedrijf of (b) indien wettelijk vereist. We delen uw persoonsgegevens alleen met providers op de manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

We verkopen, verhandelen of dragen persoonsgegevens die we van u verzamelen niet over aan externe partijen zonder uw toestemming, behalve in gevallen waarin we persoonsgegevens kunnen delen voor Diensten die van tijd tot tijd van kracht kunnen zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hieronder beschreven situaties:

 • We kunnen persoonsgegevens vrijgeven aan bevoegde agenten of externe contractanten die we in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren en voor zover we informatie met hen moeten delen om onze activiteiten uit te voeren of om producten, diensten en aanbiedingen aan u te leveren. Tenzij wij anders aan u communiceren, hebben onze gemachtigde agenten niet het recht om persoonlijke gegevens die wij met hen delen te gebruiken behalve voor wat nodig is om met ons samen te werken. U stemt hierbij in met het delen van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen voor bovenstaande doeleinden.
 • We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van onze Algemene voorwaarden te onderzoeken, of om deze Algemene voorwaarden af te dwingen.

Internationale overdracht

Als algemene regel geldt dat de gegevens die wij van u verzamelen niet worden doorgegeven buiten de EER. Als wij in uitzonderlijke omstandigheden gegevens doorgeven buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat ze met de volgende waarborgen worden beschermd:

 • de gegevens doorgeven aan een niet-EER-land waaraan door de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit is verleend;
 • passende contractuele maatregelen treffen, met inbegrip van standaardcontractbepalingen, met de derde of de Galapagos-entiteit om ervoor te zorgen dat de derde of de Galapagos-entiteit de persoonsgegevens beschermt volgens dezelfde normen als vereist binnen de EER.

Informatiebeveiliging

We zetten ons in om de veiligheid en privacy van uw informatie te beschermen. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die door onze werknemers, agenten, contractanten of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om taken uit te voeren die door ons aan hen zijn toegewezen. Alle gegevens die door onze Diensten worden verzameld, worden door ons opgeslagen in een beveiligde, met een wachtwoord beschermde databank. Alleen wij en onze eventuele derde verwerkers hebben toegang tot deze databank.
Wij beschermen de aan ons verstrekte persoonsgegevens met redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Hoewel wij en onze derde verwerkers standaard beveiligingsmaatregelen implementeren, kunnen we de fysieke of elektronische beveiliging van de servers en databanken waarop de Diensten worden gehost niet garanderen. We eisen van onze partners die uw informatie ontvangen dat ze akkoord gaan met beveiligingsvereisten die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring. Als u kopieën maakt van informatie van de Diensten, kunnen wij de veiligheid en privacy van de informatie in dergelijke kopieën niet beschermen.


Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Van tijd tot tijd kan deze Privacyverklaring worden herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen worden aangegeven door vermelding van de ingangsdatum en het versienummer. Verder gebruik van onze sites na wijzigingen in onze Privacyverklaring geeft aan dat u instemt met het gebruik van de recentelijk verstrekte informatie.


Juridische disclaimers – VOOR BEWONERS EN BURGERS VAN DE VS

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens in de volgende omstandigheden openbaar te maken: zoals vereist door de wet; indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen; om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces dat tegen ons of de Diensten wordt gevoerd; of in verband met een huidige of voorgestelde bedrijfstransactie of insolventieprocedure met betrekking tot het geheel of een deel van het bedrijf of de activa waarop de informatie betrekking heeft. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u ermee in dat alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden doorgegeven aan en verwerkt in de Verenigde Staten. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPAALDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.


Contact opnemen

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: dpo@glpg.com.